Lập trình php – Các kiến thức cơ bản về String, Number, Time

Trong lập trình php, những vấn đề cơ bản như xử lý chuỗi, xử lý mảng, số, thời gian cần nắm vứng những kiến thức nền tảng. Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về mảng trong php. Ở bài viết này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về string, number, time và các hàm cơ bản. Phải nắm vững những kiến thức nền tảng này mới đi sâu vào ngôn ngữ php và…

"Lập trình php – Các kiến thức cơ bản về String, Number, Time"