Học WordPress cơ bản

Sau khi đã nắm được các kiến thức cơ bản về html, css, js, php, mysql, bạn có thể học và làm được theme wordpress hoặc plugin wordpress rồi.

học wordpress

 

1. Cấu trúc hoạt động wordpress

Sau khi tạo 1 post, nó sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu. Những post được lưu vào bảng wp_posts.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu wordpress:

– Post: Được lưu vào bảng wp_posts.
– Setting: Lưu vào bảng wp_option.
– Khi một người truy cập vào website, thì file index.php được đọc đầu tiên. Nó thiết lập hằng wp_use_theme và tải file wp-blog-header.php.

Ta mở file wp-blog-header.php, nó sẽ load file wp-load.php và file templete-loader.php.
Mở file wp-load.php, file này đọc file wp-config.php. File wp-config để đọc và lưu csdl.
Mở file templete-loader.php, file này thiết lập theme mà mình đang sử dụng. Cũng trong bước này, nó còn tải thêm file wp-load.php, function.php. Sau đó tải tập tin wp-setting.php.

Trong những bước như vậy, wordpress gửi truy vấn đến database vào bảng wp_option, nếu cột autoload là yes thì nó mang ra ngoài sử dụng.
Sau khi wordpress tải xong mã nguồn, việc tiếp theo là kích hoạt plugin trong bảng active_plugin.
Sau khi tải xong plugin sử dụng, wordpress thực thi function.php trong theme.
Sau khi kích hoạt theme, wordpress phân tích truy vấn và khởi tạo những truy vấn. Sau đó nó thực thi các templete có trong website.

2. Giới thiệu các templete trong wordpress

 

Theme được hiểu như là 1 giao diện, theme được tạo nên từ các templete.

Vào site này, https://wphierarchy.com/, trong 1 templete, có các templete tag, xem tại https://codex.wordpress.org/Template_Tags.
– style.css: chứa các đoạn css trong theme, khao báo thông tin trong 1 theme wordpress.
– function.php: Tập tin này không hiển thị ra bên ngoài, vì thế nó ko được gọi là templete. Tập tin này có chức năng khai báo những hàm, những đoạn mã mà sử dụng trong theme, hoặc khai báo những chức năng của theme.
– Index.php: Hiển thị toàn bộ ra trang web.
– Header.php: Khai báo những thẻ trong phần header của website. Các tập tin khác muốn gọi file này thì sử dụng hàm get_header().
– Sidebar.php: Khai báo những sidebar đang sử dụng, để hiển thị sidebar, người ta dùng các hàm như dynamic_sidebar(). Các tập tin khác muốn gọi file này thì dùng hàm get_sidebar()
– Footer.php: Khai báo và hiển thị chân trang. Dùng hàm get_footer() nếu tập tin khác gọi file.

Các templete tag quan trọng.
1. Các vòng lặp.
2. get_templete_part(‘content’,get_post_format()): Lấy tập tin content.php – lấy phần hoạt động phía sau.
3. The_title(): Hiển thị tiêu đề.
4. The_excerpt(): Hiển thị phần rút gọn.
5. The_content(): Hiển thị phần nội dung của post.
6. The_tag(): Hiển thị danh sách những tag.

3. Tìm hiểu Query và Loop trong wordpress

Vòng lặp trong wordpress dùng để hiển thị nội dung mà chúng ta muốn lấy nhiều bài viết.Vòng lặp trong wordpress dùng để hiển thị nội dung mà chúng ta muốn lấy nhiều bài viết.

học wordpress

Ví dụ: Đoạn mã sau chỉ hiển thị ra 1 tiêu đề: echo   $post ->post_title;Sử dụng vòng lặp trong wordpress để hiển thị ra nhiều tiêu đề: sử dụng vòng lặp while.have_posts(): Kiểm tra trong query còn bài viết hay không, nếu còn bài viết thì lặp, không thì ngừng.endwhile: kết thúc vòng lặp.Hàm the_post(): Đánh dấu mỗi bài viết trong query.

Tạo query mới.

<?php

$args = array( ‘page_id’ =>2);

$huychuong_query = new WP_Query($args);

while (huychuong_query -> have_posts()): $huychuong_query->the_posts(); echo get_the_title(); endwhile;

?>

 

Bình Luận

comments